Informacje o projekcie

Projekt jest odpowiedzią na zauważona w środowisku gerontologów, pedagogów, socjologów, psychologów, demografów i innych badaczy procesów starzenia się potrzebę przeanalizowania fundamentów metodologicznych badań nad starością ze względu na jej różnorodność, różnice w celach poszczególnych badań. Zauważyć można stopniowe odejście od traktowania starości jako zjawiska odrębnego i złożonego w kierunku coraz większych generalizacji w badaniach nad starzeniem się. Samo zjawisko jest niezwykle aktualne, narastające i w przypadku braku myślenia strategicznego o starości, niepokojące pod względem ekonomicznym, społecznym, medycznym i politycznym. Podstawę wszelkich strategii stanowią zawsze badania diagnostyczne i prognostyczne. Przyjrzenie się istocie tych badań zdaje się być kluczowe dla budowania skutecznych strategii oraz koncepcji związanych ze starością.

Celem projektu jest zainicjowanie pogłębionej refleksji metodologicznej, nad standardami i procedurami, a także procesami badań nad starością przez przedstawicieli szerokiego środowiska specjalistów międzynarodowych, mających w dorobku rozliczne badania nad starością, prowadzone ze względu na różnorodność pespektyw, kultur i doświadczeń.

Interesariuszami projektu i jego odbiorcami są przede wszystkim osoby zainteresowane prowadzeniem rzetelnych studiów badawczych na temat starości – badacze zjawiska starzenia się, naukowcy reprezentujący różnorodne dyscypliny naukowe, ale też przedstawiciele instytucji badawczych (naukowych i społecznych), zawodów medycznych i pokrewnych im firm farmaceutycznych, agencji reklamowych, przedsiębiorcy działający w obszarze silver economy i silver market, pracodawcy, politycy lokalni, przedstawiciele władz centralnych, przedstawiciele zawodów pomocowych, w końcu sami seniorzy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Okres realizacji projektu

1.12.2018 – 31.12.2021

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

Konferencja

międzynarodowa konferencja naukowa
„Research on Ageing – transdisciplinary reflection on methods and approaches”
oryginalnie zaplanowana konferencja zostanie zastąpiona innymi działaniami w związku z restrykcjami wynikającymi z wybuchu pandemii COVID-19

Publikacja

międzynarodowa monografia pt.
„Researching Ageing: Methodological Challenges and their Empirical Background”
dostępna do pobrania w sekcji Publikacje
planowane są też inne publikacje projektowe (więcej informacji wkrótce)

Warsztaty i Webinaria

warsztaty metodologiczno-studyjne oraz webinaria w każdym z krajów partnerskich

Raporty

Raporty na temat stanu badań nad starością w każdym z krajów partnerskich - dostępne w sekcji Publikacje

Mobilności

Dwa zorganizowane wydarzenia - Spotkanie Inauguracyjne w Polsce i Warsztat w Kanadzie, umożliwiły ponad 40 naukowcom i ekspertom na wymianę wiedzy i doświadczeń

Rezultaty projektu to:

  • 1 partnerstwo międzynarodowe z udziałem 5 uczelni i instytucji badawczych z Austrii, Francji, Hong Kongu, Kanady i Polski Konferencja międzynarodowa z udziałem 200 uczestników z całego świata
  • 1 międzynardowea konferencja naukowa (zostanie zastąpiona nowymi działaniami projektowymi)
  • Publikacja międzynarodowa (30 autorów, 1 redaktor naukowy, 3 recenzentów zewnętrznych) – trwają prace nad dodatkowymi publikacjami projektowymi
  • 4 warsztaty i webinaria w krajach partnerskicj
  • 5 raportów na temat stanu badań nad starością w krajach partnerskich
  • 1 strona internetowa projektu z platforma komunikacyjną, umożliwiająca dalsze kontakty międzyinstytucjonalne i międzyludzkie po zakończeniu projektu
0
kraje partnerskie
0
uczestnicy działań projektowych
0
autorzy wszystkich publikacji
0
raporty narodowe
0
strona internetowa

Rezultaty miękkie projektu to:

Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, refleksji i dobrych praktyk w obszarze badań nad starością

Stworzenie przestrzeni do dyskusji, w ramach której wyodrębnią się standardy badawcze

Zainicjowanie dalszych działań na rzecz rozwoju badań nad starością w szerokim kontekście międzynarodowym

Współpracujemy w oparciu o sieć uczelni partnerskich (każdy z każdym) z funkcją administracyjną lidera projektu (UPJP2). Kluczowymi obszarami współpracy są opracowywanie merytoryczne publikacji międzynarodowej, merytoryczny wkład w organizację konferencji międzynarodowej, zorganizowanie merytorycznie wartościowych warsztatów, współpraca w zakresie realizacji projektu, generowanie pomysłów na dalszą współpracę międzyinstytucjonalną w wymiarze międzynarodowym.