Informacje o projekcie

Projekt jest odpowiedzią na zauważona w środowisku gerontologów, pedagogów, socjologów, psychologów, demografów i innych badaczy procesów starzenia się potrzebę przeanalizowania fundamentów metodologicznych badań nad starością ze względu na jej różnorodność, różnice w celach poszczególnych badań. Zauważyć można stopniowe odejście od traktowania starości jako zjawiska odrębnego i złożonego w kierunku coraz większych generalizacji w badaniach nad starzeniem się. Samo zjawisko jest niezwykle aktualne, narastające i w przypadku braku myślenia strategicznego o starości, niepokojące pod względem ekonomicznym, społecznym, medycznym i politycznym. Podstawę wszelkich strategii stanowią zawsze badania diagnostyczne i prognostyczne. Przyjrzenie się istocie tych badań zdaje się być kluczowe dla budowania skutecznych strategii oraz koncepcji związanych ze starością.

Celem projektu jest zainicjowanie pogłębionej refleksji metodologicznej, nad standardami i procedurami, a także procesami badań nad starością przez przedstawicieli szerokiego środowiska specjalistów międzynarodowych, mających w dorobku rozliczne badania nad starością, prowadzone ze względu na różnorodność pespektyw, kultur i doświadczeń.

Interesariuszami projektu i jego odbiorcami są przede wszystkim osoby zainteresowane prowadzeniem rzetelnych studiów badawczych na temat starości – badacze zjawiska starzenia się, naukowcy reprezentujący różnorodne dyscypliny naukowe, ale też przedstawiciele instytucji badawczych (naukowych i społecznych), zawodów medycznych i pokrewnych im firm farmaceutycznych, agencji reklamowych, przedsiębiorcy działający w obszarze silver economy i silver market, pracodawcy, politycy lokalni, przedstawiciele władz centralnych, przedstawiciele zawodów pomocowych, w końcu sami seniorzy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

Okres realizacji projektu

1.12.2018 – 30.11.2020

W ramach projektu odbywają się następujące działania:

Konferencja

International Scientific Workshop-Conference
„Research on Ageing – transdisciplinary reflection on methods and approaches”
31.08-4.09.2020

Publikacja

międzynarodowa monografia pt.
„Researching Ageing: Methodological Challenges and their Empirical Background”
planowany rok wydania to lato 2020

Warsztaty

warsztaty metodologiczno-studyjne
„Ageing research – what for and for whom?”
w każdym z krajów partnerskich

Raporty

Powstaje 5 raportów na temat stanu badań nad starością w każdym z krajów partnerskich

Mobilności

Odbywają się 124 mobilności naukowców
z krajów partnerskich

Rezultaty twarde projektu to:

  • 1 partnerstwo międzynarodowe z udziałem 5 uczelni i instytucji badawczych z Austrii, Francji, Hong Kongu, Kanady i Polski Konferencja międzynarodowa z udziałem 200 uczestników z całego świata
  • Publikacja międzynarodowa (30 autorów, 1 redaktor naukowy, 3 recenzentów zewnętrznych)
  • 5 raportów na temat stanu badań nad starością w krajach partnerskich
  • 1 strona internetowa projektu z platforma komunikacyjną, umożliwiająca dalsze kontakty międzyinstytucjonalne i międzyludzkie po zakończeniu projektu
0
kraje
0
uczestnicy konferencji
0
autorzy
0
raporty
0
strona internetowa

Rezultaty miękkie projektu to:

Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, refleksji i dobrych praktyk w obszarze badań nad starością

Stworzenie przestrzeni do dyskusji, w ramach której wyodrębnią się standardy badawcze

Zainicjowanie dalszych działań na rzecz rozwoju badań nad starością w szerokim kontekście międzynarodowym

Współpracujemy w oparciu o sieć uczelni partnerskich (każdy z każdym) z funkcją administracyjną lidera projektu (UPJP2). Kluczowymi obszarami współpracy są opracowywanie merytoryczne publikacji międzynarodowej, merytoryczny wkład w organizację konferencji międzynarodowej, zorganizowanie merytorycznie wartościowych warsztatów, współpraca w zakresie realizacji projektu, generowanie pomysłów na dalszą współpracę międzyinstytucjonalną w wymiarze międzynarodowym.